Organizacja nauki w Szkole Podstawowej w Sobolach od dnia 18 stycznia 2021 r.

Opublikowano: piątek, 15 styczeń 2021
 1. Zajęcia edukacyjne dla klas I-III oraz przedszkola będą się odbywać zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem zajęć (obowiązywać będzie nowy przydział sal lekcyjnych dla uczniów I-III).
 2. Zajęcia edukacyjne dla klas IV-VIII nadal będą się odbywać w trybie zdalnym.
 3. Uprawnieni uczniowie klas 0-III korzystają z dowozu PKS. Świetlica będzie dostępna dla uczniów dojeżdżających. 
 4. Stołówka szkolna będzie wydawała posiłki dla uczniów klas I-III, oraz przedszkola, którzy są zapisani na obiady.
 5. Dla uczniów klasy VIII będą organizowane konsultacje.
 6. Prosimy rodziców i uczniów o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły: https://spsobole.pl oraz w dzienniku elektronicznym VULCAN.

W BUDYNKU SZKOŁY OBOWIĄZUJE ZASŁANIANIE UST I NOSA
(maseczka, chusta, przyłbica)

W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH
(korytarze, szatnie, klatki schodowe, toalety)

 

 

 

Procedury funkcjonowania
Szkoły Podstawowej w Sobolach 
w czasie pandemii COVID – 19 od dnia 18 stycznia 2021 r.

 

Postanowienia ogólne.

 1. Procedura określa zasady bezpiecznego funkcjonowania w szkole uczniów i pracowników w okresie pandemii COVID – 19.
 2. Procedura określa działania, które minimalizują zagrożenie zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID – 19.
 3. Szkoła, organizując zajęcia, uwzględnia wytyczne GIS, MZ, MEiN.

 

Warunki organizacji zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przez czas pobytu dziecka w szkole rodzic/opiekun ma być dostępny pod wskazanym przez niego numerem telefonu.
 4. Szkoła postara się zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
 5. Rodzic może się kontaktować telefonicznie z nauczycielami podczas konsultacji odbywających się według ustalonego harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.
 6. W sprawach pilnych rodzic może się kontaktować z wychowawcą klasy za pośrednictwem sekretariatu szkoły pod numerem telefonu: 83 3518056, wiadomości w dzienniku elektronicznym lub w inny ustalony z wychowawcą kanał komunikacji.
 7. Pracownicy i uczniowie, po wejściu do szkoły, dezynfekują ręce płynem znajdującym się przy wejściu do budynku oraz obowiązkowo zasłaniają usta i nos w przestrzeniach wspólnych: szatnie, korytarze, klatki schodowe, toalety.
 8. W salach lekcyjnych podczas lekcji uczniowie mogą przebywać, nie zasłaniając ust i nosa. Nauczyciele i pracownicy szkoły nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach, w których wykonują swoje obowiązki służbowe.
 9. Osoby spoza szkoły wchodzą na jej teren wyłącznie głównym wejściem z zasłoniętymi ustami i nosem, dezynfekują ręce, zachowują dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m. Informują pracownika obsługi szkoły pełniącego dyżur w holu o celu wizyty i oczekują na decyzję.
 10. Szkoła ogranicza przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu (sala multimedialna). Wskazany przez dyrektora szkoły pracownik, opiekujący się uczniem, przebywający w tym samym pomieszczeniu, zachowuje dystans wynoszący min. 2 m oraz zakrywa usta i nos maseczką. O zaistniałej sytuacji oraz konieczności odebrania dziecka ze szkoły niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie.
 12. Na terenie szkoły obowiązują zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 13. Uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, wyznaczonej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich przedmiotów innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) przynoszonych rzeczy.
 15. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 16. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 17. Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu.
 18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 19. Wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi nieprzerwanie pełnią dyżur przy drzwiach wejściowych do szkoły, monitoruje wejście do budynku, przypomina uczniom o zakazie przebywania w boksach szatni, a także na bieżąco sprzątają i dezynfekują obiekty szkolne.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania
dziecka obowiązująca
w Szkole Podstawowej w Sobolach

 1. Rodzice przyprowadzając lub odbierając dzieci mogą wejść na teren szkoły wyłącznie wejściem bocznym (zielonym - uczniowie kl. I-III, brązowe - przedszkolaki) z zasłoniętymi ustami i nosem oraz po zdezynfekowaniu rąk. Rodzice jeśli muszą mogą chwilowo wchodzić do budynku szkoły z dzieckiem do przestrzeni wspólnej – hol przy szatni z zachowaniem zasady: jeden rodzic z dzieckiem lub dziećmi.
 2. Po wykonaniu niezbędnych czynności przez dziecko (pozostawienie ubrań wierzchnich w szatni i po przebraniu obuwia) rozstają się z dzieckiem w holu, po czym dziecko udaje się do swojej klasy lub sali.
 3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko ze szkoły lub przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 4. Rodzice odbierający dzieci po zakończonych zajęciach oczekują przy wejściach do szkoły lub w holu przestrzegając procedur bezpieczeństwa, tak jak w przypadku przyprowadzania dzieci do szkoły.

 

Procedury postępowania
z uczniem mającym objawy zakażenia COVID-19

 1. Uczeń zgłasza złe samopoczucie wychowawcy bądź nauczycielowi przedmiotu.
 2. Nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji wskazanego przez dyrektora pracownika szkoły.
 3. Pracownik szkoły wskazany przez dyrektora odbiera ucznia i przechodzi z nim do wyznaczonego pomieszczenia (sala multimedialna).
 4. Pielęgniarka lub wskazany przez dyrektora pracownik szkoły mierzy temperaturę i podejmuje dalsze decyzje: zawiadamia rodziców oraz dyrektora szkoły.
 5. Uczeń pozostaje pod opieką wskazanego przez dyrektora pracownika szkoły do czasu przybycia rodziców.
 6. Wszystkie osoby przestrzegają reżimu sanitarnego.
 7. Pomieszczenia, o których mowa w pkt. 3 wyposażone jest w płyn dezynfekcyjny, maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, pojemnik na odpady.

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące
w bibliotece Szkoły Podstawowej w Sobolach 
na czas trwania pandemii COVID-19

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (min. 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze).
 3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. Bibliotekarz wielokrotnie podczas dnia dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
 6. Przyjęte od uczniów i nauczycieli książki oraz inne materiały podlegają dwudniowej kwarantannie
Odsłony: 314

Strefa logowania