Szkolny regulamin wypożyczania podręczników z dotacji MEN

Opublikowano: piątek, 14 wrzesień 2018

Szkolny regulamin

wypożyczania i korzystania z podręczników z dotacji MEN

dla uczniów  Szkoły Podstawowej w Sobolach

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 811.)

Oraz

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 

 1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego.
 2. Podręczniki są własnością biblioteki szkolnej, uczniowie mają obowiązek je szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 3. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych. Zagubienie ich skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 4. Podręczniki należy obłożyć, nie wolno w nich pisać. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
 5. Na bieżąco należy dokonywać napraw podręcznika.
 6. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręcznik, tj. powycierać zaznaczenia ołówkiem, podkleić, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (mapy, plansze, płyty itp.).
 7. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.
 8. Za zagubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność ponoszą rodzice. W przypadku klas edukacji wczesnoszkolnej wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez NBP Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik, część …” podając numer jednej z czterech części. W przypadku podręczników do szkoły podstawowej wpłaty należy dokonać do dyrektora szkoły. Informacja o wartości podręczników jest dostępna w bibliotece szkolnej.
 9. Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców i uczniów o zasadach korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych.
 10. Rodzic potwierdza podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i wzięcie odpowiedzialności za wypożyczone dziecku podręczniki lub materiały edukacyjne.
 11. Decyzje w kwestiach udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 12. Regulamin wchodzi w życie 3 września 2017r. i obowiązuje na dany etap edukacyjny.
Odsłony: 312

Strefa logowania